تبلیغات
بیداری اندیشه - روایت زراره از امام جواد علیه السلام درباره حضرت حجّت علیه السلام
ما بیداریم و پروژه بیداری ادامه دارد We are awake& WAKEUP PROJECT still runing
سى ام : و نیز روایت كرده از محمّد بن ابى عمیر رضى اللّه عنه از عمر بن اذنیه از زراره از ابى جعفر علیه السلام كه فرمود: (بدرستى كه خداى تعالى آفریده چهارده نور، پیش از آنكه چیزهاى دیگر را بیافریند، به چهارده هزار سال و آن چهارده نور از ارواح ما.)
پس شخصى به آن حضرت عرض كرد: (اى فرزند رسول خدا ! كیستند آن چهارده نور؟)
فرمود: (محمّد و على و فاطمه و حسن و حسین و امامان از فرزندان حسین صلوات اللّه علیهم كه آخر ایشان ، حضرت قائم علیه السلام است . آن كه قیام خواهد نمود بعد از غائب شدنى طولانى ؛ پس خواهد كشت دجال را و پاك خواهد كرد زمین را ز هر جور وظلمى .)
سى و یكم : و نیز روایت كرده از حسن بن على بن فضال و ابن ابى نجران از حماد بن عیسى از عبداللّه بن مسكان از ابان بن تغلب از سلیم بن قیس هلالى از سلمان فارسى كه گفت : فرمود پیغمبر صلى الله علیه و آله كه : (آیا بشارت ندهم شما را اى مردمان به مهدى ؟)
گفتند: (بشارت بده !)
آن حضرت فرمود: (پس بدانید كه خواهد برانگیخت خداى تعالى در میان امّت من پادشاه عادلى و امام قاسطى را كه پر كند زمین راز عدل و داد، آن چنانكه پر شده باشد از جور و ظلم و او نهمین است از اولاد فرزند من ، حسین . اسم او، اسم من است و كنیت او كنیت من است .
بدانید و آگاه باشید كه نیست خیر و خوشى در زندگانى بعد از او و نخواهد بود انتهاى دولت او الاّ پیش از قیامت به چهل روز.)
سى و دوم : در (كفایة المهتدى ) در احوال مهدى علیه السلام نقل كرده از كتاب (غیبت ) حسن بن حمزه علوى طبرى كه فرمود: شیخ ابوعلى محمّد بن همام رضى اللّه عنه در كتاب (نوادر الانوار) خود گفته كه : خبر داد ما را محمّد بن عثمان بن سعد زیات رضى اللّه عنه گفت : شنیدم پدرم مى گفت كه از حضرت ابومحمّد یعنى امام حسن عسكرى علیه السلام پرسیدند از معنى حدیثى كه روایت كردند از آباء كرام آن حضرت كه ایشان فرمودند: (خالى نمى ماند زمین از حجّتى كه خداى را باشد بر خلق تا روز قیامت ، هر كس ‍ بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد، مرده است مردن جاهلیت .)
آن حضرت فرمود كه : (این حق است همچنان كه روز حق است ؛ یعنى چنانكه روز ظاهر و روشن است این حدیث نیز مبیّن و مبرهن است .)
پس گفتند كه : (اى فرزند رسول خدا ! كیست حجّت و امام بعد از تو؟)
فرمود: (فرزند من ، امام و حجّت است بعد از من ، هر كس بمیرد و او را نشناخته باشد، مرده است مردن جاهلیت ؛ یعنى حكم آنها را دارد كه زمان اسلام را درنیافته و كافر مرده !
آگاه باش كه او را غایب شدنى خواهد بود كه حیران خواهند شد در آن جاهلان و هلاك خواهند شد در آن مبطلان و دروغ خواهند گفت در آن زمان وقت گذاران . بعد از آن خروج خواهد نمود. گویا نظر مى كنم به علمهاى كه مى درخشد و حركت مى كند در بالاى سر او در نجف كوفه .)
شیخ ابوعلى مذكور از اعیان علماى ماست و این كتاب ، معروف به كتاب (انوار) است و از آن غالب محدثین نقل مى كنند و شیخ شهید اوّل مكرر از آن در مجامع خود نقل مى كند و محمّد بن عثمان و پدرش از وكلاى معروفین اند.
سى وسوم : على بن حسین مسعودى در (اثبات الوصیة ) روایت كرده از سعد بن عبداللّه از هارون بن مسلم از مسعده ، به اسناد خود از حضرت كاظم علیه السلام كه فرمود رسول خدا صلى الله علیه و آله : (خداوند عزّوجلّ برگزید از روزها، روز جمعه را و از شبها، شب قدر را و از ماهها، ماه رمضان را و برگزید مرا از رسولان و برگزید پس از من ، على و برگزید پس از على ، حسن و حسین را و برگزید پس از ایشان نُه تن را كه نهمین ایشان ، قائم ایشان است علیهم السلام و او ظاهر ایشان است و او باطن ایشان است .)
سى و چهارم : و نیز روایت كرده از حمیرى به اسناد خود از ابن ابى عمیر از سعید بن غزوان از ابى بصیر از ابى جعفر باقر علیه السلام كه فرمود: (از ما بعد از حسین علیه السلام نُه تن هستند كه نهم ایشان قائم ایشان است و او افضل ایشان است .)
سى و پنجم : و نیز روایت كرده از حمیرى از امیة بن قیسى از هشیم تمیمى كه گفت : فرمود ابو عبداللّه علیه السلام : (هرگاه پى در پى شد سه اسم محمّد و على و حسن ، چهارم ایشان قائم ایشان است .)
سى و ششم : و نیز روایت كرده به سند مذكور از ابى السفایح از جابر جعفى از ابى جعفر باقر علیه السلام از جابر بن عبداللّه انصارى كه گفت : داخل شدم بر حضرت فاطمه ، دختر رسول خدا صلى الله علیه و آله روزى ، در حالتى كه در پیش روى او لوحى بود كه روشنایى آن خیره مى كرد دیده ها را؛ در آن سه اسم بود در ظاهر آن و در باطن آن سه و در یك طرف آن سه اسم و در طرف دیگر سه اسم كه دیده مى شد از ظاهر او آنچه در باطن او بود و دیده مى شد از باطن او آنچه در ظاهر او بود. پس شمردم نامها را. دیدم دوازده اسم است . گفتم : (كیستند اینها؟)
فرمود: (این نامهاى اوصیاء است از فرزندان من كه آخر ایشان قائم است .)
جابر گفت : پس ، دیدم در آن محمّد را در سه موضع و على را در سه موضع .)
سى و هفتم : و نیز روایت كرده از حمیرى از احمد بن هلال از محمّد بن ابى عمیر از سعید بن غزوان از ابى بصیر از ابى عبداللّه علیه السلام كه گفت : فرمود رسول خدا صلى الله علیه و آله كه : (خداوند اختیار كرد از روزها، روز جمعه را و از شبها، شب قدر را و از ماهها، ماه رمضان را و از مردم ، پیغمبران را و از پیغمبران ، رسولان را و اختیار فرمود مرا از رسولان و اختیار فرمود از من ، على را و اختیار فرمود از على ، حسن و حسین علیهما السلام را و اختیار فرمود از حسین ، اوصیا را، كه نابود مى كنند از تنزیل ، تحریف غالین را و انتحال مبطلین را و اقاویل جاهلین را؛ نهم ایشان ، باطن ایشان است و او، ظاهر ایشان است و او، قائم ایشان است .)
سى و هشتم : و نیز گفته كه خبر داد مرا حمیرى از محمّد بن عیسى از نصر بن سوید از یحیى حلبى از على بن ابى حمزه كه گفت : بودم با ابوبصیر و با ما بود آزاد كرده اى از حضرت ابى جعفر، حدیث كرد ما را كه او شنید از آن جناب كه فرمود: (از ما دوازده محدث است و قائم ، هفتم بعد از من است .)
پس ، ابوبصیر برخاست و آمد به نزد او و گفت : (شهادت مى دهم كه شنیدم از ابوجعفر علیه السلام كه ذكر مى كرد این سخن را از چهل سال پیش .)
سى و نهم : و نیز از حمیرى روایت كرده از محمّد بن خالد كوفى از منذر بن محمّد بن قابوس از نظر بن سندى از ابى داوود از ثعلبه از ابى مالك جهنى از حارث بن مغیره از اصبغ بن نباته كه گفت : رفتم نزد امیرالمؤ منین علیه السلام و یافتم آن جناب را كه در زمین نشان مى گذارد، یعنى چون انسان متفكّر كه با چوب یا دست بر روى زمین خطى مى كشد. گفتم : (یا امیرالمؤ منین علیه السلام ! چه شده كه شما را متفكر بینم ، در زمین نشان مى گذارى ، آیا میلى به دنیا كردى ؟)
فرمود: (نه واللّه ! هرگز رغبتى به آن نكردم ولكن فكر مى كردم در مولودى كه مى شود از پشت یازده من ، از فرزندان اوست مهدى كه پر مى كند زمین را و عدل و داد، چنانچه پر شده از جور و ظلم . از براى اوست غیبتى و در امر اوست حیرتى كه گمراه مى شوند در آن گروهى و هدایت مى یابند در آن دیگران .)
چهلم : و نیز روایت كرده از سعد بن عبداللّه از حسن بن عیسى از محمّد بن على از على بن جعفر از حضرت كاظم علیه السلام كه فرمود: (چون مفقود شود پنجمین از فرزند هفتمین ، پس حذر كنید خداى را در دینهاى خود كه شما را زایل نكند از آن احدى ، بدرستى كه لابد است از براى صاحب این امر از غیبتى ، تا اینكه برگردد از او كسى قائل به او، یعنى به امامت او. جز این نیست كه او محنتى است از خداى تعالى كه امتحان كرده به او، خلق خود را.)
گفتم : (اى سیّد من ! كیست پنجمین از فرزند هفتمین ؟)
فرمود: (عقلهاى شما صغیرتر است از این ، یعنى از شناختن او ولكن اگر زنده بمانید، زود است كه اورا درك كنید.)
و به این عدد میمون ختم كنیم كلام را.


برچسب ها: روایت زراره، امام زمان(عج)،
نگارش در تاریخ شنبه 18 خرداد 1392 توسط پدرام پرتوفرد | نظرات ()
درباره وبلاگ
موضوعات
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی هرگونه برداشت یا كپی برداری از مطالب بدون اطلاع به مدیریت یا ذكر منبع حق الناس تلقی میشود.

قالب وبلاگ
JavaScript Codes